Κατηγορίες & Βραβεία

Αναλυτικά οι κατηγορίες υποψηφιοτήτων στα βραβεία

Τα βραβεία χωρίζονται σε συγκεκριμένους πυλώνες, σύμφωνα με τις διεθνείς κατατάξεις των κατασκευαστικών έργων, που περιλαμβάνουν διαφορετικές κατηγορίες βράβευσης.

Πυλώνας 1: Infrastructure

Σε αυτόν τον πυλώνα επιβραβεύεται η τεχνική αρτιότητα των έργων, και πώς αυτά συμβάλλουν στην εθνική οικονομία αλλά και την ποιότητα ζωής των πολιτών και της κοινωνίας γενικότερα.

1.1 Δομικά Έργα
Όλες οι κατασκευές που προορίζονται να χρησιμοποιούνται σταθερά συνδεδεμένες με το έδαφος, εδράζονται/θεμελιώνονται απευθείας ή διά μέσου άλλων στοιχείων σε αυτό, δεν έχουν δυνατότητα αυτοκίνησης και δε μπορούν να ρυμουλκυθούν με απλό ή άμεσο τρόπο (π.χ. γέφυρες, δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων υλών, πέργκολες, οι περιφράξεις, οι τοίχοι αντιστήριξης κλπ.).

1.2 Αγωγοί Μεταφοράς
(π.χ. αγωγοί μεταφοράς πετρελαίου, φυσικού αερίου κλπ.)

1.3 Μεταφορικές Υποδομές
(π.χ. κύριο οδικό δίκτυο, αερολιμένες, λιμένες, γέφυρες, διώρυγες, κλπ.)

1.4 Ναυτιλιακά Έργα Υποδομής (π.χ. ναύσταθμοι, ναύδετα, εξέδρες, κλπ.)

1.5 Υδροηλεκτρικά Έργα (π.χ. υδροηλεκτρικά φράγματα)

Πυλώνας 2: Buildings

Σε αυτόν τον πυλώνα επιβραβεύεται η τεχνική αρτιότητα των κτηρίων, και πώς αυτά συμβάλλουν στην οικονομία αλλά και την ποιότητα ζωής των πολιτών και της κοινωνίας.

2.1 Έργα Κοινής Ωφέλειας (νοσοκομεία, εκπαιδευτικές μονάδες – σχολεία, μουσεία, πολιτιστικά κέντρα, βιβλιοθήκες, κ.ά.)
2.2 Αθλητικές Εγκαταστάσεις
2.3 Μονάδες Παραγωγής – Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις
2.4 Γραφεία Δημοσίων Υπηρεσιών

Πυλώνας 3: Energy Complexes

Στόχος του πυλώνα είναι να αναδείξει έργα που συμβάλλουν στην παραγωγή ενέργειας.

3.1 Αιολικά Πάρκα
3.2 Φωτοβολταϊκά Έργα
3.3 Έργα ανάκτησης Ενέργειας
3.4 Σταθμοί Παραγωγής Ενέργειας

Πυλώνας 4: Enviromental

Στόχος του πυλώνα είναι να αναδείξει τα έργα που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

4.1 Έργα Ύδρευσης & Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Ποσίμου Νερού
4.2 Αποχετευτικά έργα (Όμβρια, Ακάθαρτα, Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων & Βιομηχανικών Αποβλήτων)
4.3 Έργα Στερεών Αποβλήτων

4.3.1 Αστικά Απόβλητα
4.3.2 Βιομηχανικά Απόβλητα
4.3.3 Ειδικά Απόβλητα
(π.χ. νοσοκομειακά, ραδιενεργά, κλπ.)

4.4 Έργα Ανάκτησης Ενέργειας
4.5 Έργα Πρασίνου, ιδιαίτερα στον αστικό ιστό
(Urban Greening)

Πυλώνας 5: Maintenance / Restoration / Reconstruction

Στόχος του πυλώνα είναι να αναδείξει τα έργα που συντηρήθηκαν, αποκαταστάθηκαν, ανακατασκευάστηκαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

5.1 Maintenance (Έργα συντήρησης)
5.2 Restoration (Έργα αποκατάστασης)
5.3 Reconstruction (Ανακατασκευές)

Πυλώνας 6: Συμπράξεις Δημόσιου – Ιδιωτικού Τομέα (Έργα ΣΔΙΤ)

Οι Συμπράξεις Δημόσιου & Ιδιωτικού Τομέα αποτελούν μια σημαντική μεταρρύθμιση στον τομέα της δημιουργίας υποδομών και της παροχής υπηρεσιών του Δημοσίου. Πυλώνας ενός νέου αναπτυξιακού υποδείγματος, συμβάλλουν σημαντικά στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας, βελτιώνοντας την αποδοτικότητα των πόρων του Δημόσιου Τομέα. Η βράβευση αυτών των έργων αναγνωρίζει την σπουδαιότητα τους για την ελληνική οικονομία, την τήρηση των περιβαλλοντικών τους στόχων καθώς και τον μεταρρυθμιστικό τους ρόλο για το θεσμικό και διοικητικό πλαίσιο χρηματοδότησης, σχεδιασμού και υλοποίησης, σε σχέση με την κλασσική προμήθεια έργων υποδομών από το Δημόσιο.

Βραβεία

Κορυφαία Βραβεία
Για τα βραβεία αυτά διαγωνίζονται όλες οι υποψηφιότητες και απονέμονται ξεχωριστά από την κριτική επιτροπή.

Platinum Awards
Απονέμεται στην υποψηφιότητα η οποία συγκέντρωσε τον υψηλότερο μέσο όρο βαθμολογίας από την Κριτική Επιτροπή, ανάμεσα στο σύνολο των νικητών στον εκάστοτε πυλώνα. Η Κριτική Επιτροπή, με την σύμφωνη γνώμη του Προέδρου διατηρεί το δικαίωμα να μην απονείμει κάποιο ή το σύνολο των προαναφερόμενων platinum awards.

Βραβεία της Χρονιάς
Τα βραβεία της Χρονιάς δίνονται στους υποψηφίους που έχουν επιτύχει το μεγαλύτερο άθροισμα βαθμολογίες από τις βραβευμένες υποψηφιότητες. Κάθε βραβείο συγκεντρώνει τους εξής βαθμούς:

 • Platinum award 10 βαθμοί
 • Gold award 7 βαθμοί
 • Silver award 3 βαθμοί
 • Bronze award 1 βαθμός

Τεχνική Εταιρεία της Χρονιάς
Το βραβείο θα απονεμηθεί στην Τεχνική Εταιρεία, της οποίας τα έργα θα συγκεντρώσουν τους περισσότερους πόντους, όπως αυτοί θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων, στο σύνολο των κατηγοριών, σε όλες τις ενότητες. Θα απονεμηθεί βραβείο σε καθεμία από τις παρακάτω κατηγορίες εταιρειών:

 • Εργοληπτικές επιχειρήσεις Α1, Α2, 1ης ,2ης , 3ης τάξης (και κοινοπραξίες)
 • Εργοληπτικές επιχειρήσεις 4ης -5ης τάξης (και κοινοπραξίες)
 • Εργοληπτικές επιχειρήσεις 6ης -7ης τάξης (και κοινοπραξίες)

Μελέτησης της Χρονιάς
Το βραβείο θα απονεμηθεί στην Μελετητική Εταιρεία, της οποίας τα έργα θα συγκεντρώσουν τους περισσότερους πόντους, όπως αυτοί θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων, στο σύνολο των κατηγοριών, σε όλες τις ενότητες.

Έργο της Χρονιάς
Το βραβείο θα απονεμηθεί, στο έργο που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, όπως αυτοί θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που θα κερδίσει, στο σύνολο των κατηγοριών, σε όλες τις ενότητες.

*Εκτός διαγωνιστικής διαδικασίας και κατόπιν εισήγησης και έγκρισης του Προέδρου και των μελών της Κριτικής Επιτροπής θα απονεμηθούν, για τη συμβολή τους στην οικονομία και στην κοινωνική ζωή της χώρας, τιμητικά βραβεία στα παρακάτω:

 • Αναθέτουσα Αρχή της Χρονιάς
 • Έργο Κεντρικής Κυβέρνησης της Χρονιάς
 • Έργο Τοπικής Αυτοδιοίκησης Β’ Βαθμού – Περιφερειακό Έργο της Χρονιάς
 • Έργο Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού – Δημοτικό Έργο της Χρονιάς
 • Έργο ΣΔΙΤ της Χρονιάς